morten.pl

loader


Każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Usługi tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego Regulaminu w brzmieniu poniżej określonym.


I. Postanowienia ogólne


  §1
  Usługodawca

  Agencja Interaktywna Top4all.pl Radosław Mentel właściciel platformy Morten.pl (zwany w dalszej części „Morten.pl”) zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin określa rodzaj, zakres praw i obowiązków, a także warunki świadczenia przez Usługodawców na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Morten pl. Przed przystąpieniem do czynności mających na celu zawarcie umowy o świadczenie usług, Usługodawca i Klient zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania postanowień w nim zawartych.


  §2
  Słowniczek wyrażeń zawartych w Regulaminie

  Ilekroć w Regulaminie pojawią się wyrażenia bez bliższego określenia ich znaczenia należy je interpretować zgodnie z definicją zawartą w niniejszym paragrafie:


  Umowa – postanowienia Regulaminu wraz z Tabelą Opłat, zawarta przez Morten z jednej strony a Usługodawcą albo Klientem z drugiej strony, w momencie założenia Panelu administracyjnego albo Konta osobistego

  Usługodawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem portal.morten.pl oferuje usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Usługa – dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie firmą usługową udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu.

  Aplikacja - oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Klientowi na komputerze, tablecie, smartfonie Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła, umożliwiające świadczenie Usługi.

  Opłata Abonamentowa - wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym 30 dniowym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z Tabelą Opłat, płatne przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych.

  Plan abonamentowy – oznacza w zależności od wyboru klienta zakres Usługi jaki ma być świadczony. Poszczególne Pakiety różnią się ceną oraz ilością dostępnych kalendarzy

  Klient: osoba fizyczna, która za pośrednictwem Konta osobistego może zarezerwować u Usługodawcy świadczone przez niego usługi.

  Okres Próbny – oznacza okres 30 dni kalendarzowych następujących po sobie, liczony od rejestracji, w którym nowo zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usługi bez konieczności wnoszenia Opłaty Abonamentowej

  portal.morten.pl – portal internetowy prowadzony przez Morten pod domeną www.portal.morten.pl umożliwiający jego zarejestrowanym użytkownikom w systemie online w szczególności: oferowanie i zlecanie usług.

  Newsletter: bezpłatna usługa polegająca przesłaniu na Konto osobiste wiadomości o aktualnych ofertach lub promocjach Usługodawców na portal.morten pl.

  Rejestracja – procedura założenia Panelu administracyjnego lub Konta osobistego, w szczególności polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu.

  Panel administracyjny - konto internetowe Usługodawcy posiadające indywidualną nazwę (login) oraz hasło, służące do logowania i umieszczania Ofert.

  Konto osobiste: konto internetowe Klienta posiadające indywidualną nazwę (login) oraz hasło, służące do logowania i rezerwacji terminu wykonania indywidualnej usługi oferowanej przez Usługodawców na Morten pl.

  Oferta: oświadczenie Usługodawcy o woli zawarcia umowy na świadczenie usługi z Klientem, złożone za pośrednictwem Morten pl.

  Rezerwacja usługi – dokonanie przez usługobiorcę za pośrednictwem jego Konta osobistego czynności elektronicznej polegającej na rezerwacji terminu indywidualnej usługi, która zostanie wykonana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Ofercie.


  §3
  Rejestracja w serwisie Morten.pl

  Usługodawcy będący osobami fizycznymi i Klienci w celu poprawnej Rejestracji, są zobowiązani wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasła. Usługodawcy nie będący osobami fizycznymi w celu poprawnej Rejestracji, są zobowiązani wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: - login, hasło do Usługodawcy zosatnie wygenerowanie automatycznie i wysłane na podany przy rejestracji adresu email i numeru telefonu, adres email - login, hasło do Usługodawcy zosatnie wygenerowanie automatycznie i wysłane na podany przy rejestracji adres email.

  Usługodawca lub osoba reprezentująca Usługodawcę wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:


  • posiada pełną zdolność do czynności prawnej (wyłącznie w przypadku osób fizycznych)
  • posiada upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Usługodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
  • podane dane są kompletne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym; jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego nieprawdziwych danych lub wykorzystanie danych innej osoby będzie skutkować odpowiedzialnością karną
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morten.pl na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wyłącznie w przypadku osób fizycznych)
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
  • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) lub nowy adres e-mail podany później o zmianach w zakresie świadczonych przez Morten usług, zmianie postanowień Regulaminu, informacji handlowych o nowych usługach Morten
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych.

  Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:


  • posiada pełną zdolność do czynności prawne
  • podane w nim dane są kompletne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym; jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego nieprawdziwych danych osobowych lub wykorzystanie danych osobowych innej osoby będzie skutkować odpowiedzialnością karną
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morten na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) lub nowy adres e-mail podany później o zmianach w zakresie świadczonych przez Morten usług, zmianie postanowień Regulaminu, informacji handlowych o nowych usługach na Morten oraz aktualnych Ofertach
  • zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych.

  Warunkiem koniecznym dopełnienia procedury rejestracyjnej stanowi dokonanie w formie elektronicznej przez Usługodawcę lub Klienta akceptacji Regulaminu i złożenie oświadczenia: Usługodawcę i Klienta jak w § 3 „Akceptuję Regulamin oraz przyjmuję wszelkie prawa i obowiązki wynikające z jego treści” .„Akceptuję Regulamin oraz przyjmuję wszelkie prawa i obowiązki wynikające z jego treści” .


  Po wykonaniu procedury rejestracyjnej na podstawie powyższych postanowień, Morten utworzy dla: Usługodawcy - Panel administracyjny; Klienta - Konto osobiste, przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Uzyskanie dostępu do Panelu administracyjnego następuj po podaniu na portal.morten.pl nazwy i hasła lub Konta osobistego następuje po podaniu na portal.morten pl. nazwy i hasła (logowanie).


  Morten nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe dane podane przez Usługodawcę lub Klienta w momencie rejestracji lub później.
   

I. Postanowienia dotyczące Usługodawców


§4
Zasady korzystania z Panelu administracyjnego

 1. Usługodawca jest właścicielem wszystkich danych wprowadzonych do Konta.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do podania pełnych danych firmowych w Panelu administracyjnym. Panel administracyjny służy Usługodawcy do kontaktu i oferowaniu swoich usług w formie elektronicznej.
 3. Usługodawca może za pośrednictwem portal.morten pl. oferować usługi, których świadczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 4. Wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Usługodawcę postanowień Regulaminu w szczególności pkt 2 powyżej, obciążają wyłącznie Usługodawcę.
 5. Usługodawca może na Morten pl. posiadać wyłącznie jeden Panel administracyjny, który jest niezbywalny. Usługodawcy nie wolno używać Paneli innych Usługodawców oraz udostępniać swojego Panelu administracyjnego innym osobom.
 6. Usługodawca w każdej chwili może edytować i zmieniać swoje dane zawarte w Panelu administracyjnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 7. Usługodawca ma obowiązek upewnić się czy informacje jakie zamieszcza na Morten.pl. nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie, co jest jednoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy.
 9. Konto zostanie usunięte z Morten pl. po upływie terminu wypowiedzenia Umowy zgodnie postanowieniami Regulaminu.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Morten możliwości zagrożenia bezpieczeństwa Panelu administracyjnego, w szczególności działania polegającego na próbie nieuprawnionego zalogowania lub wykorzystania Panelu administracyjnego, Morten jest uprawniony do czasowego zablokowania Panelu administracyjnego lub dostępu do określonych usług świadczonych drogą elektroniczną na Morten.pl.
 11. Po zablokowaniu Panelu administracyjnego Morten zastrzega możliwość jego odblokowania od podjęcia przez Usługodawcę określonych czynności w szczególności: zmiany hasła do Panelu administracyjnego.
 12. Morten nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Usługodawcę hasła lub loginu do Panelu administracyjnego.
 13. Morten nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie hasła lub loginu Usługodawcy przez inne osoby.
 14. W sytuacji wystąpienia zdarzeń opisanych w pkt 11 i 12 powyżej, Usługodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym Morten.
 15. Morten może udostępnić dane Usługodawcy podmiotom uprawnionym do takiego żądania, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

§5
Warunki umieszczania Ofert na Morten pl.

 1. Usługodawca w Panelu administracyjnym może zamieszczać Oferty.
 2. Usługodawca każdorazowo przedstawia w sposób jednoznaczny treść, warunki i okres związania Ofertą od momentu jej zamieszczenia w Panelu administracyjnym.
 3. Morten może zmieniać treść i warunki przesłanej Oferty, jeżeli zmiany polegającej na usunięciu treści: sprzecznych z prawem polskim, naruszających prawa osób trzecich, godzących w dobre obyczaje lub w inny sposób nie mogących zostać zaakceptowane na portal.morten.pl.
 4. Po zamieszczeniu Oferty na portal.morten.pl, w okresie związania Ofertą jakakolwiek ingerencja w jej treść jest niedopuszczalna, co nie wyklucza prawa Morten do usunięcia Oferty na zasadach określonych w Regulaminie.
§6
Świadczenie usług dla klientów

Usługodawca gwarantuj, że w okresie związania Ofertą będzie w stanie wykonać na rzecz Klientów oferowane usługi na zasadach określonych w Ofercie.


§7
Wynagrodzenie Morten

 1. Uprawnienie do korzystanie z Panelu administracyjnego po upływie 30 dni od dnia rejestracji na Morten pl. jest płatne (opłata abonamentowa) w wysokości określonej w Tabeli Opłat.
 2. Okresem rozliczeniowym uprawniającym do wystawienia faktury jest miesiąc. Opłaty Abonamentowe są podane w PLN i są cenami netto. Do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Opóźnienie w płatności uprawnia Morten do zablokowania całości lub części funkcji Panelu administracyjnego do czasu uregulowania płatności w pełnej wysokości.
 4. Usługodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Morten faktury VAT w formie elektronicznej i doręczenie tak wystawionej faktury VAT na adres skrzynki elektronicznej podanej w Panelu administracyjnym.


Postanowienia dotyczące Klientów


§8
Zasady korzystania z Konta osobistego

 1. Konto osobiste zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta osobistego po podaniu nazwy i hasła (logowanie).
 2. Klient może na portal.morten.pl posiadać wyłącznie jedno Konto, które jest niezbywalne.
 3. Klient wyraża zgodę na bieżące otrzymywanie Newslettera.
 4. Klient po zarejestrowaniu ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdej chwili po zarejestrowaniu Klient może edytować i zmieniać swoje dane z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 5. Używanie przez Klienta Konta osobistego na zasadach określonych w Regulaminie jest bezpłatne. Klientowi nie wolno używać Kont osobistych innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta osobistego innym osobom.
 6. Klient ma prawo do usunięcia Konta osobistego w każdym czasie, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Usunięcie Konta osobistego jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi Morten.

§9

 1. W przypadku stwierdzenia przez Morten możliwości zagrożenia bezpieczeństwa Konta osobistego, w szczególności działania polegającego na próbie nieuprawnionego zalogowania lub wykorzystania Konta osobistego, Morten jest uprawniony do czasowego zablokowania Konta osobistego lub dostępu do określonych usług świadczonych drogą elektroniczną na Morten pl.
 2. Po zablokowaniu Konta osobistego Morten zastrzega możliwość jego odblokowania od podjęcia określonych czynności w szczególności od dokonania przez Klienta zmiany hasła do Konta osobistego.
 3. Morten nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta hasła lub loginu do Konta osobistego.
 4. Morten nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie hasła lub loginu Usługobiorcy przez inne osoby.
 5. W sytuacji wystąpienia zdarzeń opisanych w pkt 3 i 4 powyżej, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Morten.
 6. Morten może udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym do takiego żądania, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

IV. Postanowienia wspólne dla Usługodawców i Klientów

§10
Usługi na Morten pl.

 1. Za pośrednictwem portal.morten.pl Usługodawcy mają możliwość przedstawiania Ofert na swoje usługi potencjalnym Klientom.
 2. Klient może dokonywać rezerwacji usługi a także jest zobowiązany do zapłaty ceny z chwilą przyjęcia Oferty na warunkach określonych w Ofercie.
 3. Dokonanie przez Klienta procedury rezerwacji usługi nie stanowi przyjęcia Oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyjęcie Oferty następuje z chwilą przybycia Klienta do miejsca wykonania usługi w zarezerwowanym terminie.
 4. Usługodawcy nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania zarezerwowanej usługi przez Klienta, w szczególności o zawarcie umowy na warunkach określonych w Ofercie.
 5. Do zamieszczania Ofert uprawniony jest Usługodawca na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Morten nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść i warunki Oferty przekazanej przez Usługodawcę
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę na skutek przyjętej Oferty.
  • niezrealizowania zarezerwowanej usługi przez Klienta
§11
Procedura rezerwacji usług

 1. Przed dokonaniem rezerwacji Klient ma możliwość: zapoznania się z warunkami Oferty, wyboru rodzaju usługi, terminu i miejsca wykonania usługi, pracownika, który wykona usługę.
 2. Procedura rezerwacji polega na wypełnieniu „formularza rezerwacji” w którym Klient wypełnia pola w szczególności związane z wyborem rodzaju usługi, oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Oferty, terminem i miejscem wykonania usługi, pracownikiem który ma wykonać usługę. Wyłącznie w formularzu rezerwacji Klient może dokonywać modyfikacji danych związanych z rezerwacją usługi.
 3. Klient po prawidłowym wypełnieniu formularza rezerwacji przechodzi do okna „potwierdzenia usługi” gdzie znajdują się dane:
  • Usługodawcy (firma, siedziba, telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej),
  • związane z treścią Oferty
  • wypełnione w formularzu rezerwacji
  • dane osobowe rezerwującego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej).
 4. Klient w oknie „potwierdzenie usługi” może złożyć dodatkowe uwagi (zastrzeżenia i prośby) związane z zarezerwowaną usługą.
 5. Klient potwierdza czynność rezerwacji usługi przyciskiem "Rezerwuję usługę".
§12
Warunki techniczne Morten pl.

 1. Do korzystania z Morten pl. wymagane są następujące warunki techniczne:
  • nieprzerwane połączenie z siecią Internet
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) skonfigurowana zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Chrome w wersjach od 9.x i wyższych lub Firefox od wersji 2.x.
  • posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego Panelu administracyjnego lub Konta osobistego
 2. Morten dołoży należytej staranności w celu nieprzerwanego i poprawnego działania Morten pl. , przy czym nie wyklucza to czasowego wyłączenia z korzystania Morten pl. z powodów technicznych lub innych niezależnych od Morten.
 3. Morten nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Morten pl.
§13
Nadzór na Morten pl.

 1. Morten zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców oraz Klientów na Morten pl. w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem oraz z przepisami prawa.
 2. Morten może usunąć jakiekolwiek materiały i treści zamieszczone przez Usługodawców lub Klientów, które według jego uznania będą niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub z przepisami prawa.
§14
Reklamacje

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Morten Usługodawcy lub Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres wskazany na stronie (zarówno na adres biuro@morten.pl , jak i adres pocztowy).
 3. Reklamacja powinna co najmniej zawierać:
  • nazwę/Imię i nazwisko Usługodawcy lub Klienta, login
  • adres Usługodawcy lub Klienta
  • przedmiot reklamacji
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  • żądanie Usługodawcy lub Klienta względem Morten
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Morten zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Morten rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi w pkt 3 powyżej danymi z zastrzeżeniem, iż Morten może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Panelu administracyjnego lub Konta osobistego składającego reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Morten może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację.
 7. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności Morten z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu, odpowiedzialność Morten za szkody jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości trzykrotności opłaty abonamentowej za ostatni okres rozliczeniowy przed wstąpieniem szkody.
§15
Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Usługodawcę lub Klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Morten zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem usług określonych w Regulaminie.
 2. Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Usługodawcę lub Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Morten w zakresie opisanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta innym podmiotom.
 4. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy, adresu strony internetowej oraz loga Klienta na swojej liście referencyjnej (stronie internetowej), jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
§17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Usługi i Aplikacji podlega prawu polskiemu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Usłudze i Aplikacji, w szczególności w zakresie funkcjonalności lub wyglądu. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zakończenia utrzymywania Aplikacji i świadczenia Usługi, jak i do wprowadzania zmian w Regulaminie wchodzących w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Usługodawcy. W przypadku Klientów wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu, chyba że Klient wypowie Umowę w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania zmian. Umowa w takiej sytuacji ulega rozwiązaniu na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym dokonano wypowiedzenia. To samo dotyczy zmiany Tabeli Opłat, przy czym zmiana wchodzi w życie z pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie, w którym ogłoszono zmianę w Tabeli Opłat.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Tabeli Opłat zostanie uznany za nieważny w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy w dowolnej chwili którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub staje się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem na mocy prawodawstwa dowolnej jurysdykcji, zgodność z prawem, ważność lub wykonalność tych lub pozostałych postanowień na mocy prawodawstwa jakiejkolwiek innej jurysdykcji pozostaje niezmieniona.
 6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla Morten.
§18
Tabela opłat

Nazwa planu abonamentowego
MINI
MIDI
MAXI
liczba terminarzy
3 kalendarze
7 kalendarzy
12 kalendarzy
cena / miesiąc (30 dni)
49 zł
79 zł
119 zł
liczba SMS-ów w pakiecie
Bez limitów
Bez limitów
Bez limitów
cena SMS poza pakietem / sztuka
0,08 zł
0,08 zł
0,08 zł
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
system rezerwacyjny
Facebook    Twitter    Vimeo
Wszystkie prawa zastrzeżone © Morten.pl.     Regulamin | Blog
Wykonanie: